← toyo. × Wataru Yamashita → 


    
name
    
Tsuyoshi Takahashi

    job
    GameGraphicDesigner / Illustrator

    comment
    白黒白黒